Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

Prop. 117 L (2017-2018), Innst. 72 L (2018-2019), Lovvedtak 12 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2018 Innst. 72 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.). Endringene innebærer nye hjemler for tilbakeholdelse og innbringelse i inntil fire timer når en utlending stanses i alminnelig utlendingskontroll eller inn- eller utreisekontroll. Videre medfører endringene en ny hjemmel for pågripelse i inntil 24 timer i tilfeller hvor en utlending som stanses i innreisekontroll, mest sannsynlig vil bli nektet innreise og bortvist eller utvist. I tillegg innebærer endringene at det åpnes for å gi pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i slike situasjoner, dersom meldeplikt eller bestemt oppholdssted anses tilstrekkelig, eller en pågripelse vil være et uforholdsmessig tiltak. De nye reglene om pågripelse, meldeplikt og bestemt oppholdssted gjelder ikke asylsøkere. Det ble også vedtatt en presisering når det gjelder vedtaksmyndighet i saker om bortvisning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.12.2018