Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Meldingsdel

Prop. 2 S (2018-2019), Innst. 56 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 56 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet tilbaketrekking av Prop. 108 S (2017-2018) om endringer i statsbudsjettet for 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet. Tilbaktrekkingen gjaldt kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, som er en del av Prop. 2 S (2018-2019). I proposisjonen er det også foreslått en økning av kap. 451 post 21 med til sammen om lag 84 mill. kroner. Selve bevilgningen av kap. 451 post 21 behandles i Innst. 55 S (2018-2019), jf. Prop. 2 S (2018-2019). Bakgrunnen for endringen er de unormalt mange skogbrannene våren og sommeren 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2018