Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2018 Innst. 94 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i sprøyteromsloven som innebærer at det på dagens sprøyterom åpnes for at brukere straffefritt kan injisere flere stoffer som gir risiko for overdosedødsfall. I dag er sprøyterommene kun åpne for brukere som injiserer heroin. I tillegg skal det i ordningen legges til rette for opplæring i mer skånsomme inntaksmåter enn injisering. Lovendringen innebærer også at begrepsbruken endres til "brukerrom" og "brukerromsordningen", og korttittel på loven blir "brukerromsloven". Kristelig Folkeparti stemte mot endringene. Stortinget har også enstemmig vedtatt enkelte lovendringer som innebærer at yrkestittelen "helsesøster" endres til den mer kjønnsnøytrale betegnelsen "helsesykepleier", i tråd med vedtak fattet av Norsk Sykepleierforbund. Stortinget har også vedtatt nødvendige lovendringer for at Statens strålevern kan endre navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt støttet ikke dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2018