Lov om endring i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel.

Ot. prp. nr. 18, innst. O. nr. 16, besl. O. nr. 21 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1986 Innst. O. nr. 16 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1986

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1986