Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Meld. St. 28 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang