Samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen (S-delen)

Prop. 45 LS (2018-2019)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang