Lov om endring i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer.

Ot. prp. nr. 36, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 80 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 20.05.1987 Innst. O. nr. 61 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987