Lov om endringer i lov av 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere og i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere.

Ot.prp. nr. 51 (1986-87), Innst. O. nr. 50 (1986-87), beslutning. O. nr. 60 (1986-87)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1987 Innst. O. nr. 50 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987