Lov om endring i lov 21. juni 1946 nr. 2 om tipping i samband med idrettstevlinger.

Ot. prp. nr. 55, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 65 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1987 Innst. O. nr. 63 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987