Lov om endring i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene m.m. (Miljørettet helsevern i kommunene)

Ot. prp. nr. 40, innst. O. nr. 58, besl. O. nr. 62 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1987 Innst. O. nr. 58 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987