Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i andre lover

Ot.prp. nr. 32 (1986-87), Innst. O. nr. 45 (1986-87), beslutning. O. nr. 48 (1986-87)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.05.1987 Innst. O. nr. 45 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 21.05.1987