Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis
Innstilling avgitt 13.06.2019 Innst. 421 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap. Bakgrunnen for endringsbeslutningen er særlig at EU har erfart at ordningen ikke har fungert på en tilfredsstillende måte. Medlemsstatene har ikke hatt kapasitet til å bistå hverandre i nødvendig grad; for eksempel ved flere store skogbranner i Europa samtidig. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019