Lov om endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelova) m.fl.

Ot.prp. nr. 44 (1986-87), Innst. O. nr. 41 (1986-87), beslutning. O. nr. 50-52 (1986-87)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen . Innstilling avgitt 04.05.1987 Innst. O. nr. 41 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 21.05.1987