Endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)

Ot. prp. nr. 61, innst. O. nr. 85, besl. O. nr. 86 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. O. nr. 85 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987