Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

Prop. 12 L (2019-2020), Innst. 79 L (2019-2020), Lovvedtak 15 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 79 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i kringkastingsloven, som innebærer en teknisk opprydding av lovteksten som følge av omleggingen av finansieringen av NRK fra kringkastingsavgift til budsjettfinansiering, og i endringslov til diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Endringene i sistnevnte lov er kun rettelser av små detaljer, og innebærer ingen materielle endringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019