Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

Innst. 168 S (2019-2020)

Merknad

Redegjørelsen og debatten om redegjørelsen er holdt i Stortingets møte 5. november 2019

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.02.2020 Innst. 168 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21. En samlet komité mente det var svært alvorlig at feil fortolkning og praktisering av regelverket har rammet veldig mange mennesker. Etter at det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget har lagt frem sin utredning, vil komiteen på ny gå inn i saken og avgi en innstilling basert på den oppdaterte kunnskapen man da vil ha. Et flertall i komiteen, medlemmene fra Ap, Sp og SV fremmet følgende forslag: "Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig." Ved voteringen ble forslaget med 49 mot 56 stemmer ikke vedtatt. Et forslag fremsatt av SV om å be regjeringen nedsette et panel bestående av personer med brukererfaring fra Nav til å være referansegruppe m.m., fikk støtte fra Ap, MDG og Rødt, men ble med 36 mot 69 stemmer ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2020

   Debattert i Stortinget 05.03.2020
   Votert i Stortinget 10.03.2020