Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018

Prop. 29 S (2019-2020), Innst. 175 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 03.03.2020 Innst. 175 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet. Avtalen forbyr ikke fiske i internasjonal del av Polhavet, men partene forplikter seg til ikke å tillate egne fiskere å fiske her før internasjonale forvaltningstiltak er på plass. Fiske kan skje dersom en regional fiskeriforvaltningsmekanisme som f.eks. NEAFC fatter vedtak om kvoter og andre reguleringer. Så lenge kommersielt fiske ikke er aktuelt i overskuelig fremtid, er forskningssamarbeid avtalens viktigste bidrag. Gjennomføring av avtalen vil ikke nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendringer. Norge har allerede regler som forbyr norske fartøy å fiske i internasjonale havområder som ikke er dekket av en fiskeriforvaltningsorganisasjon som Norge er medlem av.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2020

   Debattert i Stortinget 31.03.2020
   Votert i Stortinget 31.03.2020