Endringer i vegtrafikkloven (opplæring)

Prop. 30 L (2019-2020), Innst. 176 L (2019-2020), Lovvedtak 46 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2020 Innst. 176 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven. Det er reglene om førerkortrettet opplæring, yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykningsførere som er endret. Det er også etablert hjemmel for nye forskriftsendringer. Videre er det vedtatt enkelte endringer i bestemmelsene om øvingskjøring, blant annet en hjemmel for å kunne stille krav til ledsager og elev. Det er også vedtatt hjemmel for å innføre godkjennings- og tilsynsgebyr. Tilsvarende endringer i loven er også gjort for yrkessjåføropplæring og opplæring av utrykningsførere, så langt det passer. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.03.2020