Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)

Prop. 50 L (2019-2020), Innst. 323 L (2019-2020), Lovvedtak 118 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 323 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 50 L (2019-2020) Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda), jf. Innst. Innst. 323 L (2019-2020). Endringene innebærer at myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda overføres fra Kongen i statsråd til det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen. Videre at Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet ikke lenger skal foreslå kandidater til vervet som nemndmedlem. Dette ansvaret foreslås overført til fylkesmennene og Samfunnsviterne. Endringene innebærer også lovfesting av noen helt grunnleggende vilkår for å kunne oppnevnes som nemndmedlem, som at den som oppnevnes må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og må være personlig egnet. Angivelsen av når et nemndmedlem kan løses fra vervet, utvides tilsvarende. Ansatte i departementene og praktiserende advokater skal ikke lenger skal kunne oppnevnes som nemndmedlemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020