Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2020 Innst. 75 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har - med stemmene fra Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Fremskrittspartiet - vedtatt endringer i helsepersonelloven som skal forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp for egen læring. Endringen innebærer en fjerning av kravet om at helsepersonell særskilt må anmode om å få opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har gitt helsehjelp til.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.11.2020