Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2020 Innst. 293 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår). Endringer i allmenngjøringsloven gjelder innføring av en bestemmelse som gir Statens vegvesen myndighet til å innhente opplysninger som Arbeidstilsynet trenger for tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av gjeldende allmenngjøringsforskrifter for veitransport og til å dele disse opplysningene med Arbeidstilsynet. Formålet med forslaget er å styrke og effektivisere tilsynet med allmenngjøringsbestemmelsene ved å legge til rette for en bedre samordning av den tilsynsinnsatsen som Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjør og et tettere samarbeid som bedre utnytter etatenes samlede ressurser og kompetanse. Loven ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble det enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen utarbeide og legge frem for Stortinget forslag om at Statens Vegvesen skal gis håndhevingsrett til å stanse kjøretøy etter vedtak fra Arbeidstilsynet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2020