Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 305 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda).Et flertall i Stortinget gav sin tilslutning til regjeringens forslag om endring i § 17 om nødverge. Flertallet vedtok videre å be regjeringen opprettholde dagens klageordning med klar politisk forankring hos statsråd, samt å be regjeringen opprettholde dagens inndeling i 8 regionale rovviltnemnder.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020