Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Prop. 86 L (2019-2020), Innst. 313 L (2019-2020), Lovvedtak 130 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 313 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endring i gravferdsloven som gir lokal gravplassmyndighet mulighet til å anlegge nye urnevegger der det er lokalt ønske om dette. Videre gis kommunen hjemmel til å fastsette avgifter for bruk av anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg. Mot stemmene til AP, SP, SV, MDG og R har Stortinget opphevet gravferdsloven § 10 første ledd for å likestille juridisk kremasjon og kistegravlegging.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020