Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 310 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i barnevernloven. Aldergrensen for rett til ettervern for barnevernsbarn heves fra 23 til 25 år. Det er også vedtatt enkelte nye saksbehandlingsregler som følge av at samtaleprosess lovfestes som alternativ prosess for behandling av tvangssaker i fylkesnemdene. Departementet gis hjemmel til å bestemme fylkesnemdenes stedlige virkeområde. Det lovfestes en plikt til rapportering minst en gang årlig til kommunestyret om den kvalitative tilstanden i barnevernet. Det lovestes også plikt for barnevernstjenesten til å informere politiet når det er truffet vedtak om at et barn skal flyttes til skjult adresse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020