Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. - utsatt iverksettelse)

Prop. 106 L (2019-2020), Innst. 306 L (2019-2020), Lovvedtak 113 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 306 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å utsette iverksettelsen av endringer i yrkestransportloven. Endringene i loven handlet om bl a oppheving av behovsprøving for drosje. Forslaget ble vedtatt. Fristen for iverksettelse er derfor utsatt til 1. november 2020.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020