Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)

Prop. 22 L (2020-2021), Innst. 131 L (2020-2021), Lovvedtak 27 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 131 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Lovforslaget handlet om en justering av lovens bestemmelse om adgangen til å holde tilbake kjøretøy der det er nødvendig for å sikre betaling av ilagte sanksjoner for brudd på vegtrafikklovgivningen. Endringene som regjeringen foreslo innebærer at et kjøretøy kan holdes tilbake for å sikre betaling av bøter og overtredelsesgebyrer der sanksjonen er ilagt eieren eller den som disponerer kjøretøyet, typisk transportforetaket. Regjeringens forslag til lovendring ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2020