Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Prop. 53 L (2020-2021), Innst. 321 L (2020-2021), Lovvedtak 98 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 25.03.2021 Innst. 321 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Loven, som regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter, ble enstemmig vedtatt. Loven gjennomfører i norsk rett europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærståande rettar og multiterrotoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden ("direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning").

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 27.04.2021