Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Meld. St. 41 (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saksgang