Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark

Prop. 99 S (2020-2021)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang