Vår felles digitale grunnmur. Mobil-, bredbånds- og internettjenester

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 511 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St .28 (2020-2021) og tre representantforslag (Dok 8:129 S, Dok 8:151 S og Dok 8:184 S (2020–2021), jf. Innst. 511 S (2020-2021). Det ble flertall for å be regjeringen: - sikre at hele landet har tilgang til høyhastighetsinternett -komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan man på egnet vis kan nå målet om 100 pst. internettdekning i hele Norge i løpet av 2025 -utrede en rett til høyhastighetsinternett for alle husstander i Norge, -komme tilbake til Stortinget med et forslag der husstandene som i dag mangler alle former for grunnleggende internett, blir prioritert, for å sikre en rask gjennomføring av denne rettigheten. -øke tilskuddsordningene for utbygging av høyhastighetsinternett -innføre krav om full mobil- og internettdekning i alle nye riksveiprosjekter, -utarbeide en plan for utbygging av mobil- og internettdekning langs eksisterende riksveier.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Debattert i Stortinget 31.05.2021
   Votert i Stortinget 01.06.2021