Lov om Norges kontinentalsokkel

Prop. 185 L (2020-2021), Innst. 642 L (2020-2021), Lovvedtak 177 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2021 Innst. 642 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag til en lov om Norges kontinentalsokkel. Den nye loven har til formål å definere sokkelen i tråd med havretten og legge til rette for å kunne fastsette de nøyaktige grensene for den. Det gjelder både sokkelens yttergrenser i tråd med anbefalingene fra Kontinentalsokkelkommisjonen i New York og den avgrensing mot andre staters kontinentalsokler i tråd med Norges bilaterale martime avgrensingsavtaler. Loven ble enstemmig vedtatt,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021