Endringer i forsikringsavtaleloven mv.(forsikringsdistribusjon mv.)

Prop. 234 L (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang