Endringer i utlendingsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2022 Innst. 402 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven (tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak), Endringene innebærer at det etableres en statlig tilsynsordning for omsorgen med enslige mindreårige som bor i asylmottak. Statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet, og Statens helsetilsyn skal ha det overordnede faglige ansvaret. Dersom tilsynet avdekker forhold i strid med utlendingsloven og tilhørende forskrifter, kan statsforvalteren gi pålegg til Utlendingsdirektoratet eller driftsoperatøren om å rette forholdet eller om å nedlegge driften. Statens helsetilsyn skal være klageinstans for pålegg som gis av statsforvalteren.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2022