Endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2022 Innst. 312 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i hundeloven, jf. Innst. 312 L (2021-2022). Hovedformålet er å forsterke forebyggende tiltak rettet mot hundeholderen. Det er vedtatt bestemmelser om kompetansekrav til hundeholder, nye virkemidler for å håndheve sikringsregler og objektive vurderingskriterier ved hundebittskade. Stortinget vedtok på enkelte punkter andre bestemmelser enn det som fremgår i regjeringens forslag i proposisjonen. Det gjelder lovens formålsparagraf § 1 der det nå bl.a slås fast at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Hunder skal behandles og bli ivaretatt på en slik måte som overenstemmer med og tar hensyn til deres natur og beskytter dem mot fare og unødvendige påkjenninger og belastninger. Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder. Stortinget vedtok også andre endringer enn det regjeringen foreslo i proposisjonen i §§ 9 første ledd, 18 nytt femte ledd, 18a nytt fjerde ledd og 19 nytt fjerde ledd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 30.05.2022