Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.05.2022 Innst. 391 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved behandlingen av Prop. 86 L (2021-2022) vedtatt bestemmelser i barnevernloven og ny barnevernslov som innfører krav til politiattest for personer som ansettes i, eller utfører oppgaver på vegne av Bufetat, og som i har direkte kontakt med barn i sitt arbeid. Videre er det vedtatt en bestemmelse i ny barnevernslov om å begrense barnevernstjenestens adgang til å benytte ordinære fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter om fosterhjemsoppdraget. Begrepet "atferdsinstitusjon" er vedtatt erstattet med begrepet "barnevernsinstitusjon" eller "institusjon" i flere ebstemmelser i ny barnevernslov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2022