Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2022 Innst. 465 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I 2022 reguleres alderspensjon under utbetaling i tråd med nye regler for regulering av alderspensjon, jf. Innst. 94 S (2021-2022) og Prop. 41 L (2021–2022). Ved den årlige reguleringen legges til grunn forventet lønnsvekst i reguleringsåret , justert for evt. avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste to årene. Lønnsveksten i 2022 ble anslått til 3,7 pst. For lønnstakere under ett var årslønnsveksten 3,5 pst. i 2021. Ved reguleringen i 2021 ble det lagt til grunn en forventet lønnsvekst i 2021 på 2,4 pst. Det foreligger dermed et positivt avvik ett år tilbake i tid på 1,1 pst. som det skal tas hensyn til. Det foreligger ikke avvik to år tilbake i tid. Det gjennomsnittlige grunnbeløpet økes fra 104 716 kr til 109 784 kr. Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2022 er 111 477 kr. Gjennomsnittet av lønns- og prisvekst er på 4,12 pst. Det gir en prosentvis økning i alderspensjon under utbetaling og satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon på 3,53 pst. fra 1. mai.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2022

   Debattert i Stortinget 16.06.2022
   Votert i Stortinget 17.06.2022