Lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn og lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere m.v.

Ot.prp. nr. 31 (1996-97), Innst. O. nr. 78 (1996-97), beslutning. O. nr. 99 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1997 Innst. O. nr. 78 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997