Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:49:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:49:50)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 7, jf. Innst. 133 S (2018-2019) og Dokument 12:7 (2015-2016) fremmet av Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande. Forslaget gjelder innføring av 16 års stemmerettsalder. Forslaget ble med 21 stemmer for og 145 stemmer mot ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger