Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:09:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:09:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:10:19)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:10:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:11:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:11:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:11:44)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:12:06)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. 9 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:12:28)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:13:03)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:13:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. 12 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:13:24)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 13. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen, når det gjelder blant annet: - bestemmelsene om kvalifiseringsprogram i sosialtjenesteloven hva gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold. - om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet. - forenklinger i reglene om fastsettelsen av sykepengegrunnlaget til selvstendig næringsdrivende, frilansere og frilansere som har tegnet forsikring i folketrygdloven. - lovtekniske endringer. Noen av lovendringene følger opp forslag fremmet i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2018–2019), herunder opptjeningsperioden for dagpenger, samt endringer som oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 1, 55, 163, 166, 167 og 168 for sesjonen 2017–2018, som alle er knyttet til pleiepengeordningen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg