Voteringsoversikt for sak:

Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:07:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:07:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:07:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:08:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:08:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (16.05.2019 Kl. 15:08:51)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Meldinga presenterer måla for regjeringa sin politikk for ein aktiv og berekraftig frivillig sektor og dei overordna tiltaka som må til for å nå desse måla. Komiteen er samd i at frivilligheita er avgjerande for eit fritt og demokratisk samfunn for alle, med fungerande fellesskap. Komiteen støttar regjeringa sin intensjon om å forenkle samhandlinga mellom frivillige sektor og det offentlege gjennom digitalisering. Regjeringa vil trappe opp momskompensasjonsordninga til 1,8 mrd. kroner i 2021. Samstundes vil regjeringa sjå nærare på korleis ordninga fungerer i samanheng med andre tilskotsordningar. A, SV og Sp sitt framlegg om å gjere om meirverdiavgiftskompensasjonen til frivillige organisasjonar til ei regelstyrt ordning, der prosentandelen som vert refundert vert trappa opp jamnleg slik at den er på 100 pst. om fire år, fekk ikkje fleirtal. Det gjorde heller ikkje dei andre mindretalsforslaga som vart fremja i saka.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger