Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:04:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:05:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:05:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:05:58)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, trygderettsloven, arbeidsmarkedsloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, samt lovtekniske endringer i folketrygdloven. Noen av lovendringene følger opp forslag i Prop. 1 S (2019–2020) bl. a: – endring i minstesatser for arbeidsavklaringspenger – heving av botidskravet for rett til alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og stønad til enslig mor eller far fra tre til fem år – avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger med hensyn til alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig mor eller far og grunn- og hjelpestønad, og utvidelse av ordningen med supplerende stønad til også å gjelde uføre personer med formell flyktningstatus I tillegg er overgangsordningen med pleiepenger når barnet dør gjenninnført.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet