Voteringsoversikt for sak:

Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:32:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:32:52)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:33:00)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:33:17)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene III og IV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:33:50)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall V.

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Prop. 193 S (2020-2021) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane, jf. Innst. 648 S (2020-2021). I proposisjonen ble det blant annet lagt fram forslag om endret kostnadsramme for ny flyplass ved Mo i Rana, i to vegprosjekter og to jernbaneprosjekter, og fullmakt til å valutakursjustere kostnadsrammen for kjøp av 30 nye lokaltog. Stortinget samtykket til de foreslåtte justeringene. I tillegg ble det flertall for følgende vedtak: - Stortinget ber regjeringen sørge for at lufthavnene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund består etter utbyggingen av ny flyplass ved Mo i Rana. - Stortinget ber regjeringen legge til grunn at ny lufthavn ved Mo i Rana skal åpnes i 2025. - Stortinget ber regjeringen sørge for at det er et tilstrekkelig flytilbud til Stord lufthavn også etter at dagens avtale går ut i juni 2021.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger