Interpellasjon fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 40 (1996-97)
Om initiativ til en debatt i Norge om ernærings- og matforsyningspolitikk
Datert: 12.03.1997
Besvart: 24.04.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): I 1976 behandlet Stortinget norsk matpolitikk i forbindelse med St.meld. nr. 32 (1975-76) Om norsk ernærings- og matforsyningspolitikk. Som Worldwatch Institute rapporterer i «Jordens tilstand 1997» er verdens matvaresituasjon i ferd med å bli svært usikker. Knapphet på vann, erosjon, nedbygging av produktive jordbruksområder sammenfallende med en voldsom befolkningsvekst og endrede matvaner i noen av verdens folkerikeste land gjør verdens matvaresituasjon svært usikker. Omfattende matimport gjør Norge sårbart i denne situasjonen. Samtidig har norske forbrukeres matvaner blitt kraftig endret, noe som skaper nye ernæringsmessige utfordringer. Forbrukerne opplever i tillegg til dels stor usikkerhet i forhold til innholdet i og kvaliteten på mat.
Vil statsråden ta initiativ til en ny, bred og helhetlig debatt i Norge om ernærings- og matforsyningspolitikk med utgangspunkt i de omfattende endringene som har skjedd de siste 20 årene?