Interpellasjon fra Borghild Røyseland (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 2 (1989-90)
Datert: 04.12.1989
Besvart: 06.02.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Ser statsråden behov for en endring av persontrafikken fra privatbiler til kollektivtransport i byer og tettsteder med sikte på å redusere forurensning og trafikkork?
Hvilke muligheter finnes for gjennomføring av et prøveprosjekt på Nord-Jæren i Rogaland med utprøving av lavere kollektivtakster, hyppigere avganger og bedre tilknytning mellom ulike transportmidler?"