Interpellasjon fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 11 (1991-92)
Datert: 22.03.1991
Besvart: 10.03.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Norge ratifiserte i 1990 konvensjonen om barns rettigheter. Barnekonvensjonen slår blant annet fast at statene har plikt til å sørge for at alle tiltak som treffes overfor barn skal tjene til barnets beste. - Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. - Barns meninger skal tillegges vekt. - Barn har rett til å vokse opp sammen med sine foreldre.
I ulike saker har familier med barn som har bodd flere år i Norge blitt utvist. Voksne som har fått opphold på humanitært grunnlag får ikke familiegjenforening før etter 3 år dersom de ikke kan forsørge familien.
Hva vil justisministeren gjøre for å styrke barnas interesser i utlendingssaker i tråd med barnekonvensjonen?"