Interpellasjon fra Ole Johs. Brunæs (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 5 (1992-93)
Datert: 14.01.1992
Besvart: 21.01.1993 av helseminister Werner Christie

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Flere av våre fylkeskommuner har etablert nye ledelses- og styringsmodeller for sine sykehus. Blant annet oppnevnes styrer med klart definert kompetanse, ansvar og myndighet. De statlige sykehus er fortsatt forvaltningsorganer der styrene fungerer som tilsynsorganer for departementet. Denne styringsmodell kan innebære uklarhet om omfanget av ansvar så vel som av myndighet.
Hva er helseministerens vurdering av status i arbeidet med ledelses- og styringsstrukturen i de statlige sykehus, og hva kan etter statsrådens mening gjøres for å styrke ledelses- og styringsfunksjonene innad i sykehusene og i forholdet mellom sykehusenes ansvarlige ledelse og sykehusenes eiere?"