Interpellasjon fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 4 (1993-94)
Datert: 02.12.1993
Besvart: 14.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Det knytter seg stor usikkerhet i fylkeskommunene til iverksettingen av Reform '94. Dette er primært knyttet til de midler som stilles til rådighet. Dette gjelder både med hensyn til utstyr og materiell, etter- og videreutdanning av undervisningspersonell og antallet elevplasser. Mange fagmiljøer uttrykker bekymring for den grunnkursstrukturen Stortinget har vedtatt. Dette gjelder blant annet handel- og kontorfagene og de grafiske fag. Det er videre kommet alarmerende signaler om at antallet nytegnede lærlingekontrakter er synkende.
Hvordan vurderer statsråden situasjonen før innføringen av reformen, og hva vil bli gjort for at den usikkerhet og de svakheter som knytter seg til reformen skal bli redusert?"