Interpellasjon fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 8 (1993-94)
Datert: 25.01.1994
Besvart: 06.05.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ettet at rovviltmeldinga (St.meld. nr. 27 for 1991-92) vart handsama i Stortinget, og kjerneområda etter kvart vert plasserte, viser det seg at dei foreslåtte endringane får store fylgjer for næringsdrifta i enkelte område. Denne situasjonen skaper stor usikkerheit for den enkelte husdyreigar som har kjerneområde som beiteressurs for sine husdyr. Næringsgrunnlaget for den enkelte kommune vert svekka.
Vil statsråden sikre at det vert utarbeidd konsekvensanalyser, der ulempene for den enkelte og for lokalsamfunna der kjerneområda ligg, vert kartlagt?"