Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 1 (1994-95)
Datert: 17.02.1994
Besvart: 20.10.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det synes å være et stort behov for å få klarlagt hvilke retningslinjer som gjelder for å få refusjon for høykostmedisinsk behandling i utlandet. Det departementsoppnevnte rådgivningsutvalg for ankesaker har i møte med sosialkomiteen opplyst at utvalget arbeider innenfor de retningslinjer og den standard som er bestemt av departementet i samråd med Rikstrygdeverket.
Ifølge årsrapport fra ankeutvalget for 1993 ble alle anker på benmargstransplantasjon i utlandet anbefalt avvist.
Finner helseministeren, på denne bakgrunn, at ankeutvalgets mandat og retninglinjer gir utvalget den nødvendige faglige frihet i sitt arbeid, og bør ikke gjeldende retningslinjer, "norsk standard", når det gjelder refusjon for utenlandsbehandling liberaliseres?"