Interpellasjon fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 13 (1995-96)
Datert: 13.12.1995
Besvart: 27.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "De "myke trafikanter" (gående og syklende) representerer spesielle utfordringer i arbeidet med trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsarbeidet for gruppen gående står overfor en ekstra utfordring ved at 6-åringene begynner i skolen. For gruppen syklende legges det til rette blant annet ved intensivert utbygging av gang- og sykkelveger, da økt bruk av sykkel er samfunnsmessig ønskelig for å oppnå bedre trivsel, helse og miljø.
Et viktig spørsmål er om tiltaka som settes inn virker. Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt tyder for eksempel på at byggingen av gang- og sykkelveger ikke har hatt sikkerhetsmessig effekt.
Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å øke trafikksikkerheten for de "myke trafikanter"?"